Hộp số giảm tốc hành tinh RCS (shaft output)

10 VND

Hộp giảm tốc hành tinh cốt dương
  • Lĩnh vực ứng dụng: Robot di động AGV, Robot SCARA, Robot Paralle.
  • Tỉ số truyền đa dạng: 9, 15, 21, 27, 30, … 
  • Thương hiệu: Makikawa
  • Phân phối độc quyền chính hãng bởi VCC TRADING.
Mã: RCS Danh mục: , ,
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>