Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy nội soi trong công nghiệp được sử dụng để kiểm tra bên trong các sản phẩm, tại những vị khí khó nhìn thấy bằng mắt thường. Đầu camera nội soi kèm đèn sẽ đi sâu vào bên trong và ghi lại hình ảnh từng ngóc ngách của sản phẩm cần kiểm tra.

Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>