Máy nội soi công nghiệp Gradient Lens – Hawkeye® Pro Hardy.250″ (6,35 mm)

Liên hệ

  • Thương hiệu: Hawkeye®
  • Nhà sản xuất: Gradient Lens Corporation
  • Mã sản phẩm: Pro Hardy.250″ (6,35 mm)
  • Hàng không có sẵn, đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với VCC.
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>