Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bộ cấp phôi tự động cho hệ thống máy sản xuất tự động: cấp nguyên liệu đầu vào, sắp xếp theo trật tự yêu cầu, đưa nguyên liệu vào hệ thống sản xuất. Bộ cấp liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của khách hàng.

Thương hiệu phễu rung: iFeeder

Thương hiệu bộ rung, thanh rung: Sanki Nhật Bản

Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>