Gradient Lens camera nội soi – Hawkeye® V2 Video Borescopes

Liên hệ

  • Thương hiệu: Hawkeye
  • Nhà sản xuất: Gradient Lens Corporation
  • Xuất xứ: Mỹ (USA)
  • Mã sản phẩm: V2D 040 1500 4, V2D 060 3000 4,…
  • Phụ kiện có thể thay thế: chân đế, bộ sạc, đèn LED, Lăng kính
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>