Thiết bị đo điện tử DEG-2000 – Máy đo khoảng cách bằng khí nén

10 VND

  • Là thiết bị đo khoảng cách sử dụng phương pháp không tiếp xúc cho kết quả chính xác
  • Phương pháp đo lợi dụng phản lực của vật mẫu với khí để xác định khoảng cách cần đo
  • Hiển thị 3 màu Đỏ/Cam/Lục với chức năng đặt giá trị trước dễ dàng đo và đánh giá kết quả
  • Hiển thị thời giann thực với kiểu số 8 digit
  • Phối hợp với các cảm biến min/max master và các chức năng điều khiển để cho kết quả đáng tin cậy
  • Thiết kế nhỏ gọn dành cho làm việc tại hiện trường và đảm bảo tính linh hoạt
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>