Gateway – Cổng chuyển đổi dữ liệu cho bộ cảm biến rung

10 VND

Trong hệ thống cảm biến rung không dây, Gateway là cổng tiếp nhận dữ liệu từ các Wireless Sensor, sau đó truyền dữ liệu về máy chủ để xử lý và hiển thị thông tin dưới dạng trực quan bằng phần mềm có sẵn trên máy tính.

Mã: LBAC0ZZ1TF-1 Danh mục: ,
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>