Phụ kiện nối nhanh ống khí nén (One-touch fittings)

10 VND