Khớp nối SMC KK3S-06H – S Coupler – KK Series

10 VND

  • Loại sản phẩm: phụ kiện nối nhanh, đầu nối khí thẳng
  • Mã sản phẩm: KSH06-01S
  • Thương hiệu: SMC
  • Thời gian nhận hàng: 1-4 tuần tùy thuộc nhà sản xuất.
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>