Khởi động từ Mitsubishi S-T65 AC200V 2A2B

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: S-T65 AC200V 2A2B 
  • Series: S-T
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Phân loại: Contactor